Njohje dhe Certifikime

Licencë për ushtrimin e punëve profesionale nga Siguria dhe Shëndeti në Punë nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
"ZONNUM" SHPK NRB 70819120 certificate