Kompania “ZONNUM”

Kompania “ZONNUM” shpk, bazuar në Ligjin 04/L-161 për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë (SSHP) dhe me implementimin e Rregulloreve të ndryshme nga fusha e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë të cilat burojnë nga ky ligj, ofron shërbime profesionale nga fusha e SSHP-së në vendet e punës për të gjithë të punësuarit në sektorin publik, privat, publiko-privat dhe në sektorin e administratës shtetërore të nivelit qendror dhe lokal.